Không lâu tru?c dây, tôi co? du?c d?c nhiê`u b*i vi?t tâm s? c?a
m?t nguo`i choi game v?n quen choi tai game mobile
nhìn thu? c?ng d?ng tai game dien thoai Vi?t.
No?i thu?c l* ngay sau khi d?c b*i tâm su? c?a game th? n*y,
mi`nh có tha?i dô? v?a dô`ng y?, nhung cung có suy nghi r?ng ca?c y? kiê?n
c?a nguo`i do? có ph?n quá ca? nhân khi cô? so sánh nh?ng ch?c nang
c?a wap game
v?i game mobile. Qua b*i vi?t n*y, tôi cung không h? có ý d?nh pha?n ba?c l?i t?t c?
nh?ng gì b?n vi?t b?ng cách ke?o nh?ng th? c?a game mobile ra d? mô? xe?,
m* thay v*o dó l* nhìn nh?n l?i nh?ng di?m b?n nh?n d?nh chua duo?c khách quan trong b*i tâm su? tru?c.


D?u tiên ta ph?i xác d?nh m?t di?u, c? hai th? lo?i game mobile cha?c cha?n không th?
l?y ra d? so sánh du?c v?i nhau.
Di nhiên ta có th? xe?t ca?c kh*a c?nh nhu câ?u hi`nh, tai game mobile hoa?c t*nh c?ng d?ng,
D?u tiên l* v? khái ni?m cô?ng dô`ng hóa. Xu hu?ng c?a r?t nhi?u game mobile hiê?n nay
, v* cung l* di?m an ti?n c?a nh?ng tai game dien thoai nhu th? n*y ch*nh l* m?c choi game mobile.
? dây, ngu?i choi có th? có nh?ng phu?t giây gia?i tri?, tho?i mái v?i ca?c tr?n d?u gi?a ngu?i choi khác.
? dây các game th? có th? la`m quen du?c v?i h*ng chu?c, th?m ch* h*ng va?n ngu?i choi khác trên thê? gio?i.


Dó l* noi nh?ng game th? yêu th*ch tai game dien thoai hay sau n*y l* game mobile
có th? g?p du?c nhau v* chia s? nhiê`u diê`u.T?a game mobile online ngu?i ta mua v? nh?ng ch? t?p trung v*o wap game
thông qua Internet m* th?m ch* không thèm cha?m v*o ph?n Single, thì sao có th? coi l* game mobile?
Dúng, game thu? game mobile chúng tôi r?t d? ?ng v?i nh?ng thói quen choi game nhu v?y.
Th? nhung có th? kha?ng di?nh 100% c?ng d?ng gamer MMO t?i nu?c ta không ph?i ai cung c?m d?u
v*o nh?ng game mobile nhu v?y.


Trên dây mo?i ch? l* m?t v*i di?u m* tôi mu?n chia s? v?i b?n "game th? mobile" kia.
Còn r?t nhi?u di?u khác m* mi`nh không mu?n so sánh hay gi?i th*ch, v* nhu c?t game mobile, nhân v?t hay cách choi,
vì don gi?n game mobile online v* game mobile offline, nhu tôi dã d? c?p ? trên, l* hai thái c?c dù không trái ngu?c nhung
cung không có quá nhi?u di?m chung. Hy v?ng nh?ng gì du?c d? c?p trong b*i vi?t n*y s? giúp nh?ng game th?,
d?c bi?t l* gamer offline t?i d?i d?t hình ch? S có du?c cái nhìn thoáng hon v* da chi?u hon v? c?ng d?ng game t?i nu?c ta.
xem thêm tai game dien thoai ta?i chungtm.com